5 Question about seat belt, Vato Surguladze

  • 5 Question about seat belt, Vato Surguladze
    5 Question about seat belt, Vato Surguladze
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.