Fasten your seat belt and make roads safe

  • Fasten your seat belt and make roads safe
    Fasten your seat belt and make roads safe
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.