"უსაფრთხო მოძრაობა"

  • პირველი გადაცემა
    პირველი გადაცემა
  • მეორე გადაცემა
    მეორე გადაცემა
  • მესამე გადაცემა
    მესამე გადაცემა
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.