ფონდი "პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის" ახალციხეში

  • ახალციხე
    ახალციხე
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.