საგზაო უსაფრთხოების ცნობიერების ასამაღლებელი ტრეინინგი

საგზაო უსაფრთხოების ცნობიერების ასამაღლებელი ტრეინინგი ქალაქ თბილისში 158-ე საჯარო სკოლაში ჩატარდა. ტრენინგი საგზაო უსაფრთხოებაზე მოიცავდა თეორიულ და პრაქტიკულ გაკვეთილებს და ეხებოდა ისეთ საკითხებს, როგორიცაა ქვეითთა და ველოსიპედისტთა  უსაფრთხოება, სიჩქარის გადაჭარბება, ნასვამ მდგომმარეობაში მართვა, უსაფრთხოება სამშენებლო ზონებში და ა.შ. ტრენინგის ბოლოს მოეწყო საბავშვო ფილმის ჩვენება საგზაო უსაფრთხოებაზე. მოსაწვლეებს დაურიგდათ საინფორმაციო ბროშურები.

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.