უსაფრთხო, სუფთა, სამართლიანი, მწვანე

უსაფრთხო - ჩვენი მიზანია, საგზაო შემთხვევებით გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირება . აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნება 2030  წლისთვის მდგრადი განვითარების მიზნებში, სადაც მოთხოვნილი იქნება მსოფლიოში საგზაო შემთხვევებით გამოწვეული სიკვდილიანობის მაჩვენებლის 50 %-ით შემცირება.
სუფთა - 2015 წლის შემდგომ შესაძლებელია მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ჰაერის დაბინძურების დასაშვებ საზღვრებში 1.5 მილიარდი ადამიანის მოქცევის მიზნის მიღწევა.
სამართლიანი  - 
უსაფრთხო და მდგრადი ტრანსპორტი ვერ 
 მიიღწევა იზოლირებულად. უამრავ სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ 
ფაქტორს აქვს გავლენა საგზაო უსაფრთხოებასა და ჰაერის ხარისხზე. სწრაფი გზების ადგილმდებარეობა, გადატვირთული მოძრაობა და დაუცველი გარემო, საგზაო შემთხვევების მაღალი რისკით და ტოქსიკური ჰაერის სუნთქვა, ეს არის შედეგი ურბანული დაგეგმარების და 
მიწის გამოყენება-ფლობის შესახებ გადაწყვეტილებების, რომლებიც ზოგჯერ მიღებულია წინა თაობის მიერ და ძველი პრობლემების გამოძახილია.
უსაფრთხო და მდგრადი ტრანსპორტი ვერ
 მიიღწევა იზოლირებულად. უამრავ 
სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ 
ფაქტორს აქვს გავლენა საგზაო 
უსაფრთხოებასა და ჰაერის ხარისხზე. 
სწრაფი გზების ადგილმდებარეობა, 
გადატვირთული მოძრაობა და დაუცველი 
გარემო, საგზაო შემთხვევების მაღალი 
რისკით და ტოქსიკური ჰაერის სუნთქვა, ეს 
არის შედეგი ურბანული დაგეგმარების და 
მიწის გამოყენება-ფლობის შესახებ 
გადაწყვეტილებების, რომლებიც ზოგჯერ 
მიღებულია წინა თაობის მიერ და ძველი 
პრობლემების გამოძახილია .
მწვანე - 
2015 წლის შემდგომი პერიოდის განვითარების 
გეგმა; 
ცვლილებების ადვოკატირება, პრობლემების მოგვარება; ტყვიის შემცველი საწვავის განადგურება (eliminating leaded fuel); საწვავის ეკონომიის ხელშემწყობი სტრატეგია; უსაფრთხო სისტემის შექმნა უსაფრთხო 
გზებისთვის

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.