უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ აქტიური მგზავრებისა და მძღოლების დამოკიდებულებების კვლევა

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.