სასწავლო კურსის ”საგზაო უსაფრთხოების” მიმართ მშობელთა დამოკიდებულებების კვლევა

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.